ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เป็นจุดเริ่มต้นของการรับผิดชอบสังคมอย่างไร

ความรับผิดชอบ การที่ประเทศชาติมีพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง รู้สิ่งใดควรไม่ควรได้อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น จึงถือได้ว่าเป็นพลเมืองดีที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานในข้อใดบ้างที่เป็นจุดเริ่มต้นของ ความรับผิดชอบ ต่อสังคม

 

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานแต่ละบุคคลที่ทุกคนมี แล้วประเทศจะเจริญ

ด้านบุคคล

1.ต้องมีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

2.เห็นความสำคัญในประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าของตนเอง

3.สามารถประพฤติ ปฏิบัติได้อย่างที่สังคมต้องการ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีเหตุผล

 

ด้านสังคม

1.พลเมืองที่ดีควรแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมมีเหตุผลไม่วู่วามแสดงความคิดเห็นแบบลำเอียง

2.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยเปิดใจรับฟังความคิดผู้อื่นด้วย

3.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้เป็นอย่างดี ไม่ดื้อรั้นโดยไม่เคารพกฎที่วางไว้

4.ร่วมพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า

5.เสียสละเพื่อส่วนรวม

 

ด้านเศรษฐกิจ

1.ต้องรู้จักประหยัด อดออม

2.มีความซื่อสัตย์สุจริต

3.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

4.ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้ทำความเข้าใจดีแล้วสามารถทำไปปฏิบัติตามอย่างชาญฉลาด

 

ด้านการเมืองการปกครอง

1.ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมือง

2.ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

3.ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

 

หน้าที่ของพลเมืองดี ที่พึงปฏิบัติ คือ

1.นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

2.มีระเบียบ วินัย เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยความเรียบร้อย

3.รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

4.มีความอดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีแม้ว่าจะต้องเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจก็ตาม

5.รู้จักประหยัด อดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไปสร้างหนี้เกินความสามารถตนเอง

6.มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการให้อภัย

7.ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

8.มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา

9.เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้เป็นอย่างดี

10.มีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ

 

การเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีผู้ใหญ่แบบอย่างที่ดี เพราะเมื่อเด็กได้ซึมซับและสัมผัสจนเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นมา ก็จะได้เป็นผู้ที่รู้จักหน้าที่ของตนเองในการเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ และเป็นบุคคลที่ทุกคนอยากให้เข้ามาอยู่ร่วมในสังคมด้วยนั่นเอง เพราะสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เมื่อมีบุคคลแบบนี้มากขึ้นก็ทำให้สังคมน่าอยู่มีแต่ความเจริญเกิดขึ้นจึงจัดได้ว่าผู้ที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมานี้เป็นผู้ที่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเอง

 

ขอขอบคุณ : https://bbtran.com

 

อาชีพส่งอาหาร

อาชีพส่งอาหาร แหล่งหารายได้ยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ ที่กำลังน่าสนใจ

อาชีพส่งอาหาร ช่วงเวลาแห่งการระบาดของโรคโควิด19 หลายครอบครัวโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ซึ่งได้รับผลกระทบ ทั้งในด้านการจ้างงานและในด้านรายได้ที่ลดลงหรือแย่กว่านี้คือว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าถึงแม้สถานการณ์ในโลกจะร้ายแรงแค่ไหน

อ่านต่อ »
ปัญหาคอรัปชั่น

หากทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง จะไม่มีปัญหาคอรัปชั่นเกิดขึ้นแน่นอน

ปัญหาคอรัปชั่น ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่คนดีมีศีลธรรมควรยึดถือไว้ประจำใจ เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ที่คบหาสมาคมด้วยไว้วางใจแล้ว ยังทำให้ตัวคุณเองมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย

อ่านต่อ »
เด็กมีปัญหา

เด็กในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน ควรเยี่ยวยาจิตใจเรื่องใดบ้าง

เด็กมีปัญหา ปัญหาที่เด็กถูกทอดทิ้งจากคุณพ่อคุณแม่หย่าร้างแล้วปล่อยให้อยู่กับปู่ย่าตายายเด็กย่อมได้รับบาดแผลทางใจ และเด็กบางคนอาจได้รับจากการถูกกระทำโดยคนในครอบครัว ซึ่งมีสาเหตุมาจากจุดวิกฤติทางสังคมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวและเรื่องอื่นๆ ก็ล้วนแต่ได้ทำให้เด็กที่พ่อแม่หย่าร้างมีบาดแผลในใจได้ทั้งสิ้น

อ่านต่อ »
อาชีพส่งอาหาร

อาชีพส่งอาหาร แหล่งหารายได้ยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ ที่กำลังน่าสนใจ

อาชีพส่งอาหาร ช่วงเวลาแห่งการระบาดของโรคโควิด19 หลายครอบครัวโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ซึ่งได้รับผลกระทบ ทั้งในด้านการจ้างงานและในด้านรายได้ที่ลดลงหรือแย่กว่านี้คือว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าถึงแม้สถานการณ์ในโลกจะร้ายแรงแค่ไหน

อ่านต่อ »
ปัญหาคอรัปชั่น

หากทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง จะไม่มีปัญหาคอรัปชั่นเกิดขึ้นแน่นอน

ปัญหาคอรัปชั่น ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่คนดีมีศีลธรรมควรยึดถือไว้ประจำใจ เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ที่คบหาสมาคมด้วยไว้วางใจแล้ว ยังทำให้ตัวคุณเองมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย

อ่านต่อ »
เด็กมีปัญหา

เด็กในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน ควรเยี่ยวยาจิตใจเรื่องใดบ้าง

เด็กมีปัญหา ปัญหาที่เด็กถูกทอดทิ้งจากคุณพ่อคุณแม่หย่าร้างแล้วปล่อยให้อยู่กับปู่ย่าตายายเด็กย่อมได้รับบาดแผลทางใจ และเด็กบางคนอาจได้รับจากการถูกกระทำโดยคนในครอบครัว ซึ่งมีสาเหตุมาจากจุดวิกฤติทางสังคมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวและเรื่องอื่นๆ ก็ล้วนแต่ได้ทำให้เด็กที่พ่อแม่หย่าร้างมีบาดแผลในใจได้ทั้งสิ้น

อ่านต่อ »